Vi är alla människor – olika människor

Programsatsningens fjärde centrala indelning handlar om hur vi alla är olika som människor och hur vi fungerar tillsammans i harmoni med alla människor i världen trots våra olikheter. Denhär indelningen har två teman som presenteras nedan.

Scoutgemenskapen

Trots olika bakgrunder och omgivning delar scouter runt om i världen samma värderingar. Därför är det intressant att se hur scouter och hur verksamheten skiljer sig mellan olika delar i värden.  scouting  och därför är det intressant att jämföra hur scouting och scouter är olika sätt i olika delar av världen. Scoutingen skiljer sig även inom landet och i dethär temat bekantar du dig med med scoutingens mångfald och dess gemenskap både i Finland och i omvärden. Detta kan du göra genom att bekanta dig med scoutverksamheten i andra kårer, i FiSSc och distrikten samt i hela världen.

Mångfald

Genom temat kan du beakta dig med den kulturella mångfalden i Finland. Du kan genom aktiviteterna i temat förstå hur månniskor är olika och all den mångfald som finns.

I Finland kan du stöta på personer som kommer från många olika omgivningar och kulturer. Vi bor i ett land med många olika kulturer och ett land som varit så redan i många hundra år. I Finland finns det allt från finlandssvenskar, finskspråkiga, ryskspråkiga, lapplänningar etc., som alla bidrar till landets kultur. Invandring och utbyten från andra länder samt flyktingar har alltid varit återkommande i vårt land. Genom dethär temats aktiviteter kommer du att kunna bekanta dig med de olika kulturer och seder som färgar vår omgivning och som förgyller vår tillvaro.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.” På dethär sättet skrivs de två första artiklarna i FN:s allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Målet bakom dessa artiklarna är att få alla människor likvärdiga och få alla att förstå varandras kulturer, oberoende om vi endast befinner oss inom Finlands gränser eller ute i den omliggande världen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *